Call us on:  123.200 MHz
Öresten Radio

Här kommer

tankningsinstruktioner

med hänvisning till 

en  Tankningsverktyg

 

 

Avvikelserapport

 

mating-planes-in-dallas

Syf­tet med avvi­kel­se­rap­por­te­ring är att säker­ställa att hän­del­ser och avvi­kel­ser som inträf­far på flygfält fångas upp och åtgär­das, så att de inte inträf­far på nytt.

Det hand­lar inte om att jaga syn­da­boc­kar, målet är att und­vika upp­re­pade avvikelser.

En aktiv avvi­kel­se­rap­por­te­ring leder till att vi kan loka­li­sera fel och bris­ter i verk­sam­he­tens pro­ces­ser och ruti­ner och rätta till dessa. Detta leder i sin tur till hög flyg­sä­ker­het och effek­ti­vi­tet och gag­nar alla som ver­kar på flygfältet.

Avvi­kel­ser skall all­tid rap­por­te­ras till flygklubbens styrelse.

Avvi­kel­se­rap­port ska läm­nas vid:

 • Hän­del­ser som avvi­ker från, för flygfältet och verk­sam­he­ten, beskrivna ruti­ner och procedurer
 • Hän­del­ser som kun­nat leda till till­bud med säkerhetspåverkan
 • Bris­ter i flygfältets system och anläggningar
 • Have­rier, inci­den­ter och tillbud
 • Före­komst av vilt och fågel inom flygfältsområdet

 

Hän­del­ser med person-, flyg­plans- eller anlägg­nings­ska­dor samt till­bud av all­var­lig karak­tär skall även rap­por­te­ras till Trans­port­sty­rel­sen via deras webbplats.

Avvi­kel­se­rap­por­ten går till styrelsen, som vid behov vida­re­be­ford­rar till inblandade för bedöm­ning. Even­tu­ella åtgär­der beslu­tas av styrelsen i sam­råd med klubbens medlemmar. resultatet med­de­las bl.a. via MyWeblog.

 

Exem­pel på hän­del­ser som skall rap­por­te­ras:

 • Hän­delse som med­fört eller skulle kun­nat leda till stör­ningar och/eller påverka flygsäkerheten.
 • Ska­dor på flyg­plan, bygg­na­der och anläggningen.
 • Olycks­fall vid flygplatsen.

 

 
 
 

img7.jpg

 

Flygväder och prognoser

 Svenska Flygvädertjänster: 

    Övriga Flygvädertjänster:

Utländska Vädertjänster:        

 Brandriskprognoser

 

OBS!

Kommer du på några väder länkar
maila dessa till: 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

subject: örestens vädersida

Brandriskprognoser  skapas av SMHI 
på uppdrag av MSB och 
ligger till grund
för räddningstjänstens bedömningar.


Vi flyger tidigast med  brandrisk
klass 4 en runda,
 
klass 5 eller 5E två till tre slingor.

 

 

 

Verktyg för flygplanering

MyWeblog-login

Aero Weather

Flight Planning

Tankning-AVGAS

Avvikelserapport

Hjälp för planering av din flygning.

flightplanning

Kolla vädret - både aktuellt i kodform (METAR) och satelitbilder och

prognoserna i kodform (TAF) eller text, se Aero Weather

Liten checklista:

 • Är du i god flygkondition
 • Bestämm den rutt du vill flyga
 • Kolla NOTAM för sträckan
 • Kolla vädret och prognosen på start, landningsplats och sträckan.
 • Gör en Drift färdplan (navigerings, ballans och bränsleberäkning)
 • Fyll i en ATS färdplan på Aeroweb

 

 Har du några förslag på fler funktioner så sänd ett email till Anton Vialle

ÖRESTENS FLYGKLUBB

Örestens Flygklubb är en idéell förening i Marks kommun som bedriver flygverksamhet för sina medlemmar, visst uppdragsflyg för Frivilliga flygkåren (skogsbrandsbevakning och hemvärn med flyg) samt skolverksamhet.
Klubben driver en egen flygskola för PPL(A).

Klubben driver och förvaltar flygplatsen på egen hand.
Marken för anläggningen arrenderar vi av Sveaskog.

AKTUELLT

 • Flygfältet är öppet för start och landning
 • Egen uppsikt är viktig med avseende på vilt och bankonditionen
 • Vänstervarv gäller
 • Vid kraftigt regn kan fältet vara mjukt. Tillämpa "soft field landing"-teknik
 • Vid kraftig sidvind kan skogen skapa "wind shear" nära banändan

     Kolla kalender     Fotoalbum 

 

In fokus

 • PPR på fältet p.g.a. 
  vildsvin och andra svin
  Telefon:  0320 - 40023

stuga esgm

Joomla templates by Joomlashine