AVVIKELSERAPPORT 

mating-planes-in-dallas

Syf­tet med avvi­kel­se­rap­por­te­ring är att säker­ställa att hän­del­ser och avvi­kel­ser som inträf­far på flygfält fångas upp och åtgär­das, så att de inte inträf­far på nytt.

Det hand­lar inte om att jaga syn­da­boc­kar, målet är att und­vika upp­re­pade avvikelser.

En aktiv avvi­kel­se­rap­por­te­ring leder till att vi kan loka­li­sera fel och bris­ter i verk­sam­he­tens pro­ces­ser och ruti­ner och rätta till dessa. Detta leder i sin tur till hög flyg­sä­ker­het och effek­ti­vi­tet och gag­nar alla som ver­kar på flygfältet.

Avvi­kel­ser skall all­tid rap­por­te­ras till flygklubbens styrelse.

Avvi­kel­se­rap­port ska läm­nas vid:

Hän­del­ser med person-, flyg­plans- eller anlägg­nings­ska­dor samt till­bud av all­var­lig karak­tär skall även rap­por­te­ras till Trans­port­sty­rel­sen via deras webbplats.

Avvi­kel­se­rap­por­ten går till styrelsen, som vid behov vida­re­be­ford­rar till inblandade för bedöm­ning. Even­tu­ella åtgär­der beslu­tas av styrelsen i sam­råd med klubbens medlemmar. resultatet med­de­las bl.a. via MyWeblog.

 

Exem­pel på hän­del­ser som skall rap­por­te­ras:

 

  Klicka här så  startar avvikelserapport här

 

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries