Call us on:  123.200 MHz
Öresten Radio

×

Warning

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

Avvikelserapport

 

mating-planes-in-dallas

Syf­tet med avvi­kel­se­rap­por­te­ring är att säker­ställa att hän­del­ser och avvi­kel­ser som inträf­far på flygfält fångas upp och åtgär­das, så att de inte inträf­far på nytt.

Det hand­lar inte om att jaga syn­da­boc­kar, målet är att und­vika upp­re­pade avvikelser.

En aktiv avvi­kel­se­rap­por­te­ring leder till att vi kan loka­li­sera fel och bris­ter i verk­sam­he­tens pro­ces­ser och ruti­ner och rätta till dessa. Detta leder i sin tur till hög flyg­sä­ker­het och effek­ti­vi­tet och gag­nar alla som ver­kar på flygfältet.

Avvi­kel­ser skall all­tid rap­por­te­ras till flygklubbens styrelse.

Avvi­kel­se­rap­port ska läm­nas vid:

  • Hän­del­ser som avvi­ker från, för flygfältet och verk­sam­he­ten, beskrivna ruti­ner och procedurer
  • Hän­del­ser som kun­nat leda till till­bud med säkerhetspåverkan
  • Bris­ter i flygfältets system och anläggningar
  • Have­rier, inci­den­ter och tillbud
  • Före­komst av vilt och fågel inom flygfältsområdet

 

Hän­del­ser med person-, flyg­plans- eller anlägg­nings­ska­dor samt till­bud av all­var­lig karak­tär skall även rap­por­te­ras till Trans­port­sty­rel­sen via deras webbplats.

Avvi­kel­se­rap­por­ten går till styrelsen, som vid behov vida­re­be­ford­rar till inblandade för bedöm­ning. Even­tu­ella åtgär­der beslu­tas av styrelsen i sam­råd med klubbens medlemmar. resultatet med­de­las bl.a. via MyWeblog.

 

Exem­pel på hän­del­ser som skall rap­por­te­ras:

  • Hän­delse som med­fört eller skulle kun­nat leda till stör­ningar och/eller påverka flygsäkerheten.
  • Ska­dor på flyg­plan, bygg­na­der och anläggningen.
  • Olycks­fall vid flygplatsen.

 

 
 
 

I fokus

PPR på fältet p.g.a vildsvin se notam
Klubbstuga: 0320-40023
Mikael: 0722-394715
Sture: 0705-937276


 Aktuellt

Fly In

Nu är torsdags Fly-In slut för i år.
Tack till alla som besökt oss och hoppas vi ses igen nästa år.

Övning

Hemvärnet kommer ha övning på flygfältet under helgen
mellan den 23 och 25 oktober.

 


 

 

Login Form

Login för styrelse/editorer

"Don't break anything, Fly Safe"

Joomla templates by Joomlashine